Voličský manuál

parl-volby_logo-3.png

Prečo sa konajú predčasné voľby? Odkedy a ako prebieha volebná kampaň? Čo je volebná kaucia? Z čoho fungujú politické strany? Ako zistím, že som zapísaný vo voličskom zozname? Ako sa rozdeľujú mandáty? (Manuál sa postupne dopĺňa, a v plnohodnotnej verzii bude k dispozícii koncom augusta). Odpovede na tieto, a rôzne iné otázky o volebnom procese dá náš voličský manuál.

Prečo voľby?

Parlamentné voľby (alebo voľby zástupcov do Národnej rady Slovenskej republiky) sa konajú na základe všeobecného (bez rozdielu pohlavia), rovného (každý hlas má rovnakú váhu), priameho volebného práva (každý volič musí voliť osobne, výnimka sa pripúšťa pri osobách s telesným postihnutím alebo pri takých, ktoré nemôžu čítať alebo písať) tajným hlasovaním (teda za „plentou“ a následne zatvorenou obálkou do volebnej urny).

Kedy budú voľby?

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej ako NR SR) budú, tak ako je tomu od roku 2004, prebiehať iba v jeden deň. Presnejšie, voľby sa uskutočnia v sobotu 30. septembra 2023 od 7:00 hod. do 22:00 hod.

Koľko trvá volebná kampaň?

Volebná kampaň začína  dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb – rozhodnutie predsedu NR SR Borisa Kollára (č. 204/2023) bolo v Zbierke zákonov zverejnené 9. júna 2023 – a kampaň sa končí 48 hodín pred dňom volieb, teda 28. septembra 2023 o 24:00. Vtedy začína volebné moratórium.

Ako prebieha kampaň v médiách?

RTVS (Rádio a televízia Slovenska), presnejšie obe časti - Slovenská televízia a Slovenský rozhlas sú povinné na kampaň vyhradiť každý najviac po 30 minút vysielacieho času pre kandidujúci subjekt (strana, či koalícia). Celkovo však maximálne 10 hodín vysielacieho času pre politickú reklamu celkovo. Vzhľadom na to, že v týchto voľbách celkovo kandiduje 25 strán, na jednu stranu vychádza 24 minút.

RTVS musí zabezpečiť zreteľné označenie a oddelenie tohto vysielania od ostatných relácií odvysielaním oznamu, že ide o platené vysielanie. Zodpovednosť za obsah politickej reklamy majú kandidujúce politické strany alebo koalície.

Obe verejnoprávne média zároveň vyhradia po 10 hodín vysielacieho času na diskusné relácie.

Súkromné médiá môžu na kampaň vyhradiť takisto najviac po 30 minút vysielacieho času pre kandidujúci subjekt (strana, či koalícia), maximálne však (rovnako ako RTVS) 10 hodín vysielacieho času – teda platí to isté, čo pri verejnoprávnej RTVS, teda, že na jednu stranu vychádza 24 minút. Aj súkromné médiá musia zreteľné označiť a oddeliť takéto vysielanie od ostatných relácií odvysielaním oznamu, že ide o platené vysielanie.

Náklady na kampaň v médiách uhrádzajú kandidujúce politické strany alebo koalície. Médiá sú povinné zabezpečiť pre všetkých kandidátov rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky.

Dôležité je, že za politickú reklamu sa nepovažujú bežné spravodajské a publicistické relácie, pokiaľ sa realizujú spôsobom ako v čase mimo kampane. Médiá sú však povinné zabezpečiť, aby spravodajské a publicistické relácie boli vyvážené a nestranné.

Podrobný popis pravidiel aj právneho rámca prináša Rada pre mediálne služby (RMS) na svojej stránke, kde zároveň zverejnila aj projekty diskusných programov elektronických médií počas volebnej kampane 2023.

Koho vlastne volíme?

Na základe parlamentných volieb občania Slovenskej republiky volia svojich zástupcov v NR SR, ktorá predstavuje zákonodarnú zložku moci a je zároveň jediným ústavodarným orgánom - teda orgánom oprávneným prijímať ústavu a zákony.

Národná rada, alebo parlament, sa skladá zo 150 poslancov, ktorí sú volení na štyri roky. Poslanci ako zástupcovia občanov vykonávajú mandát im zverený podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní žiadnymi príkazmi (tzv. zákaz imperatívneho mandátu).

V histórii samostatnej Slovenskej republiky ide v poradí o deviate voľby do NR SR – okrem piatich parlamentných volieb konaných v pravidelnom intervale štyroch rokov (1998, 2002, 2010, 2016 a 2020) ide v poradí o štvrté predčasné voľby (po voľbách v rokoch 1994, 2006 a 2012).