Vyjadrenie: MV SR zriadilo pracovnú skupinu pre ochranu mäkkých cieľov. Rada...

Vyjadrenie: MV SR zriadilo pracovnú skupinu pre ochranu mäkkých cieľov. Rada vlády pre prevenciu kriminality schválila plán úloh na rok 2024

Bratislava 21. februára (TASR) - Prvá štátna tajomníčka Ministerstva vnútra (MV) SR Lucia Kurilovská, v zastúpení ministra vnútra SR, otvorila v utorok 20. februára 2024 zasadnutie Rady vlády SR pre prevenciu kriminality ("RVPK"). RVPK ako poradný, koordinačný a odborný orgán vlády SR pre oblasť prevencie kriminality prerokovala niekoľko dôležitých návrhov ako napr.: plán úloh RVPK na rok 2024, rozpracovanie Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR do roku 2028, koncept bezpečnej samosprávy, návrh na vypracovanie strategického dokumentu pre ochranu mäkkých cieľov. Zároveň zriadila pracovnú skupinu pre ochranu mäkkých cieľov, ktorej predsedníčkou sa stala 1. štátna tajomníčka MV SR Lucia Kurilovská.

RVPK sa venovala dôležitým a celospoločensky aktuálnym témam. Nakoľko sme v SR zaznamenali niekoľko napadnutí žiakov žiakmi či vyhrážky, a skúsenosti zo zahraničia ukazujú na to, že útoky v školách a vo verejnom priestore sa dejú, nevynímajúc útoky osamelých útočníkov až po pripravovaný teroristický útok - jednou z priorít rezortu vnútra a RVPK je aj ochrana mäkkých cieľov.

RVPK preto dnes zriadila pracovnú skupinu pre ochranu mäkkých cieľov, ktorej predsedníčkou je 1.štátna tajomníčka MV SR Lucia Kurilovská. "Mäkké ciele sú špecifické ľahkým prístupom a zraniteľnosťou s vysokou koncentráciou ľudí na jednom mieste, s relatívne nízkym stupňom ochrany, malým rizikom neúspechu útoku a nízkymi nákladmi spojenými s útokom. Zriadenie pracovnej skupiny pre ochranu mäkkých cieľov sa realizuje z dôvodu aktuálnej situácie a spoločenských hrozieb pre ochranu života a zdravia obyvateľov SR vo verejných priestoroch a objektoch," povedala L. Kurilovská

RVPK schválila Plán úloh Rady na rok 2024avzala na vedomie:

-Rozpracovanie Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike do roku 2028

-Plán úloh RVPK na rok 2024

-Návrh na aktualizáciu štatútov RVPK a expertných skupín

-Návrh na zriadenie pracovnej skupiny pre ochranu mäkkých cieľov

-Návrh na vypracovanie strategického dokumentu pre ochranu mäkkých cieľov

-Návrh na vypracovanie vzorového štatútu Krajských komisií pre prevenciu kriminality na okresných úradoch v sídlach krajov

-Návrh Ministerstva zdravotníctva SR o prevádzke a financovaní plánovaného detenčného zariadenia pre osoby trvalo nebezpečné pre spoločnosť, ktoré trpia nevyliečiteľnou duševnou poruchou

-Informáciu o splnení úlohy B.1 z uznesenia Rady vlády SR pre prevenciu kriminality č. 2/2023 k obnove činnosti protialkoholických izieb

-Informáciu o plánovanej výzve Ministerstva informatizácie, regionálneho rozvoja a investícií SR ku kamerovým systémom

-Informáciu o uznesení Expertnej skupiny pre prevenciu kriminality detí a mládeže č. 1/2023 z 12. decembra 2023

-Informáciu o vedeckovýskumnej činnosti zameranej v oblasti prevencie kriminality - vyhodnotenie činnosti Expertnej skupiny zameranej na vedu a výskum v oblasti prevencie kriminality zriadenej pri RVPK za rok 2023

Rokovania sa zúčastnili zástupcovia úradu vlády SR, Policajného zboru SR, Hasičského a záchranného zboru SR, rezortov spravodlivosti, ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, zdravotníctva a tiež zástupca mimovládneho sektora.

RVPK pôsobí v súlade s činnosťou vlády a jej programovým vyhlásením. Vo svojej činnosti sa riadi zákonmi SR, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a uzneseniami vlády. Činnosťou rady nie je dotknutá pôsobnosť a zodpovednosť ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy ani ďalších ústredných orgánov v oblasti prevencie.

TASR o tom informoval tlačový odbor MV SR.

UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.