Vyjadrenie: ÚSVRK: Vyhlásená bola výzva pre Národný projekt Monitorovanie a...

Vyjadrenie: ÚSVRK: Vyhlásená bola výzva pre Národný projekt Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík zameraných na rómsku populáciu, predovšetkým marginalizované rómske komunity

Bratislava 16. augusta (TASR) - Úrad vlády (ÚV) SR ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021 - 2027 vyhlásil dňa 15. 8. 2023 výzvu pre Národný projekt "Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík zameraných na rómsku populáciu, predovšetkým marginalizované rómske komunity - I. fáza". Výška finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie vyčlenených na výzvu je 3.292.751 eur.

Cieľom výzvy je zabezpečiť komplexné monitorovanie a hodnotenie životných podmienok rómskej populácie, predovšetkým MRK, vrátane koordinácie uskutočňovania inklúzie MRK formou zhromažďovania štatistických a iných dát a informácií.

Hlavná aktivita projektu je: "Podpora komplexného systému monitorovania, hodnotenia a zberu dát o inkluzívnych politikách zameraných na socioekonomické podmienky života rómskej populácie, predovšetkým MRK".

Aktivita je realizovaná prostredníctvom troch podaktivít: 1. Zber a analýza dát, 2. Monitorovanie a hodnotenie a 3. Diseminácia zistení a sieťovanie. V rámci jednotlivých podaktivít projektu sa budú realizovať napr. nasledovné činnosti:

-Špecializované zisťovanie EU SILC (zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach) v prostredí MRK, prostredníctvom ktorého sa získa významná zdrojová základňa údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení domácností MRK.

-Aktualizácia Atlasu rómskych komunít. Primárne sa budú zisťovať údaje o infraštruktúre obcí a rómskych osídlení, dostupnosti sociálnych a zdravotných služieb, politickej a občianskej participácii rómskych obyvateľov, o ekonomických a kultúrnych aktivitách či školskej infraštruktúre. Prieskum verejnej mienky.

-Tematické analýzy naviazané na hlavné tematické oblasti Stratégie 2030, pričom budú v súlade s plánom aktivít v rámci akčných plánov Stratégie 2030 a zároveň budú reagovať na aktuálne spoločenské problémy a témy.

-Prezentácia pokroku v napĺňaní cieľov Stratégie 2030 prostredníctvom vybraných príkladov dobrej praxe.

-Monitorovacia správa plnenia Akčných plánov Stratégie 2030.

-Externé hodnotenie implementácie Stratégie 2030.

Oprávneným žiadateľom v rámci výzvy je určený žiadateľ v zmysle schváleného zámeru národného projektu, a tým je Úrad vlády SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako ostatný ústredný orgán štátnej správy.

Viac informácií nájdete na www.eurofondy.gov.sk a www.romovia.vlada.gov.sk.

TASR o tom informovala Kancelária Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK SR).

UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.