Vyjadrenie: Voľby prezidenta: Posledný deň na vybavenie hlasovacieho preukazu...

Vyjadrenie: Voľby prezidenta: Posledný deň na vybavenie hlasovacieho preukazu je piatok 22. marca, volebná kampaň sa končí o polnoci zo stredy na štvrtok

Bratislava 19. marca (TASR) - Hlasovací preukaz pred prvým kolom voľby prezidenta si môžu voliči vybaviť najneskôr v piatok 22. marca. Požiadať oň môžu obec trvalého pobytu počas jej úradných hodín, a to osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby. V prípade druhého kola volieb uplynie termín 5. apríla.

Volič s trvalým pobytom na Slovensku môže voliť v okrsku podľa miesta svojho trvalého pobytu, hlasovací preukaz oprávňuje na hlasovanie v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Vo volebnej miestnosti je potrebné preukázať totožnosť platným občianskym preukazom. V prípade, že si volič vybavuje nový občiansky preukaz, môže sa preukázať žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu alebo potvrdením o občianskom preukaze vydaným príslušným orgánom Policajného zboru.

Volič, ktorý sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže hlasovať do prenosnej volebnej schránky. Požiadať o ňu je potrebné obec a v deň konania volieb 23. marca príslušnú okrskovú volebnú komisiu. Ak sa však takýto volič nebude nachádzať v územnom obvode svojho volebného okrsku podľa miesta trvalého pobytu, bude potrebovať aj hlasovací preukaz.

Občan SR, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku, môže hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na základe platného slovenského cestovného pasu. Zároveň predloží čestné vyhlásenie o tom, že má trvalý pobyt v zahraničí. Vzor vyhlásenia je uverejnený na webe Ministerstva vnútra SR alebo mu ho v deň konania volieb poskytne okrsková volebná komisia. Podpis na vyhlásení nemusí byť úradne osvedčený. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade.

Volebná kampaň pred prvým kolom voľby prezidenta sa končí v stredu 20. marca. Od štvrtka 21. marca až do skončenia hlasovania platí volebné moratórium, počas ktorého nemôžu kandidáti na prezidenta viesť volebnú kampaň. Zakázané je zverejňovať výsledky prieskumov verejnej mienky a volebných ankiet.

Kandidáti nesmú nakladať s nepoužitými finančnými prostriedkami na osobitnom transparentnom účte, neuhradené faktúry za volebnú kampaň však môžu byť uhradené z tohto účtu aj počas moratória.

Zakazuje sa zverejňovať informácie o kandidátoch na prezidenta v ich prospech alebo neprospech v rozhlasovom a televíznom vysielaní, v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, v periodických a neperiodických publikáciách a v agentúrnom spravodajstve. RTVS a vysielatelia s licenciou majú počas moratória zakázané vysielanie politickej propagácie.

V prípade konania druhého kola volieb sa skončí volebná kampaň 3. apríla o 23:59 h.

TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra SR.

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.