Oznámenie: Výzva na registráciu pre uskutočnenie doplňujúceho volebného ...

Oznámenie: Výzva na registráciu pre uskutočnenie doplňujúceho volebného zhromaždenia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny pre vietnamskú a rusínsku národnostnú menšinu

Bratislava 4. októbra (TASR) - Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky ako predseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len "výbor") v zmysle Štatútu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny (ďalej len "štatút výboru") vyhlasuje Výzvu:

- na registráciu kandidátnych listín organizácií preukázateľne sa angažujúcich v oblasti podpory zachovania a rozvoja identity a kultúry príslušníkov národnostných menšín (ďalej len "národnostné organizácie") za účelom nominovania kandidátov na členov výboru a náhradníkov členov výboru za vietnamskú národnostnú menšinu a rusínsku národnostnú menšinu prostredníctvom volebného zhromaždenia podľa Štatútu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny (ďalej len "štatút výboru");

- na registráciu národnostných organizácií, za účelom ich účasti na volebnom zhromaždení, na ktorom sa budú voliť kandidáti na členov výboru a náhradníkov členov výboru za vietnamskú národnostnú menšinu a za rusínsku národnostnú menšinu.

Nominácia a voľba kandidátov na členov výboru a náhradníkov členov výboru s hlasovacím právom sa uskutoční pre vietnamskú národnostnú menšinu (jeden člen výboru a jeden náhradník člena výboru) a pre rusínsku národnostnú menšinu (jeden člen výboru a jeden náhradník člena výboru).

Členom výboru môže byť len občan SR s trvalým pobytom na území SR, ktorý je bezúhonný.

Registračnú listinu je potrebné vyplniť, podpísať a spolu so všetkými povinnými prílohami doručiť sekretariátu výboru najneskôr do 17. októbra 2023 vrátane.

Doplňujúce volebné zhromaždenie pre vietnamskú národnostnú menšinu a rusínsku národnostnú menšinu sa za účasti voliteľov zaregistrovaných národnostných organizácií uskutoční 23. októbra 2023 od 10.30 hod. do 12.30 hod.

Podrobnejšie informácie na webovom sídle splnomocnenca: https://narodnostnemensiny.vlada.gov.sk/tlacove-spravy/vyzva-na-registraciu-pre-uskutocnenie-doplnujuceho-volebneho-zhromazdenia-vyboru-pre-narodnostne-mensiny-a/

TASR o tom informoval vedúci sekretariátu Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Zoltán Kovács.

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.