Legislatíva

Najdôležitejšie predpisy slovenského právneho poriadku - Ústava SR, volebné zákony, zákon o politických stranách a hnutiach (samostatne aj najnovší nález Ústavného súdu SR), mediálne zákony, ako aj iné všeobecné zákony (Občiansky zákonník, zákon o priestupkoch či Trestný zákon).