Iné predpisy

Ďalšie predpisy slovenského právneho poriadku - Ústava SR, zákon o politických stranách a hnutiach (samostatne aj najnovší nález Ústavného súdu SR), Občiansky zákonník, zákon o priestupkoch či Trestný zákon.