Voľby23: Členovia volebnej komisie musia byť nestranní pri výkone funkcie

Bratislava 10. septembra (TASR) - Členovia volebnej komisie musia byť nestranní pri výkone funkcie a nepôsobiť v prospech ani neprospech kandidujúcich subjektov. Tomu musia prispôsobiť aj svoje oblečenie a konanie. Upozorňuje na to Ministerstvo vnútra (MV) SR na svojom webe. Zdôraznilo, že členovia komisií nemôžu vstupovať s voličom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov.

"Je neprípustné, aby členovia okrskovej volebnej komisie svojím správaním alebo svojím odevom pôsobili vo volebnej miestnosti na voličov v prospech alebo neprospech kandidujúcich politických strán, koalícií a kandidátov," uviedol rezort.

Priblížil, že v prípade narušenia poriadku vo volebnej miestnosti je predseda okrskovej komisie povinný vyzvať jej člena, aby sa zdržal svojho konania. Pri opakovanom narušení poriadku alebo neuposlúchnutí výzvy požiada o pomoc políciu a informuje štátnu komisiu. V prípade neprítomnosti predsedu komisie má túto kompetenciu jej podpredseda.

MV priblížilo, že členstvo vo volebnej komisii vzniká delegovaním člena, funkcie sa ujíma zložením zákonom predpísaného sľubu. Volebná komisia si na prvom zasadaní určí žrebom zo svojich členov predsedu a podpredsedu. Žrebovanie riadi zapisovateľ.

Rezort dodal, že členstvo v komisii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena stranou, ktorá ho delegovala, alebo doručením písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi komisie. Následne predseda povolá náhradníka, ak bol kandidujúcim subjektom v zákonnej lehote určený. Členstvo zaniká aj ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom konania volieb. Netýka sa to náhradníka, ktorý nastúpi len po zániku členstva delegovanému členovi.

Okrsková aj okresná volebná komisia musia mať najmenej päť členov, ak sa počet zníži a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva starosta obce, respektíve prednosta. Okrsková volebná komisia pre voľbu poštou musí mať najmenej deväť členov. Pri znížení počtu bez náhradníka vymenúva jej členov predseda štátnej komisie pre voľby. Každá okrsková a okresná volebná komisia má tiež zapisovateľa.

Za výkon funkcie v okresnej a okrskovej volebnej komisii je stanovená odmena. Člen komisie má nárok na odmenu 62,20 eura, predseda komisie 80,86 eura a zapisovateľ 77,75 eura.