Voľby23: Volič preukazuje svoju totožnosť platným občianskym preukazom

Bratislava 30. septembra (TASR) - Volič vo volebnej miestnosti preukazuje svoju totožnosť platným občianskym preukazom (OP). Ak však občiansky preukaz mení, napríklad po sobáši, môže sa preukázať aj potvrdením od polície alebo žiadosťou o vydanie nového preukazu. Ak je sobáš v deň volieb, nevesta môže voliť aj so starým preukazom. Už skôr na to upozornilo Ministerstvo vnútra (MV) SR.

Ak sa v deň volieb dostaví do volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta trvalého pobytu občan SR s OP, ktorého platnosť uplynula, alebo obsahuje nesprávne či neplatné údaje (napríklad o adrese trvalého pobytu), okrsková volebná komisia môže takýto OP uznať za relevantný doklad na preukázanie totožnosti len v prípade voliča, ktorý je zapísaný v zozname voličov a ktorého totožnosť nevzbudzuje u členov okrskovej volebnej komisie pochybnosti.