Voľby24: MV: Stanovisko k téme register obyvateľov a voľby prezidenta

Bratislava 25. marca (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy zodpovedný za organizačno-technickú prípravu volieb usmernilo okrskové volebné komisie, aby pred dopísaním do zoznamu voličov občana Slovenskej republiky, ktorý vyhlási, že má trvalý pobyt v zahraničí a na území Slovenskej republiky nemá trvalý pobyt, overili na telefónnej linke Registra obyvateľov Slovenskej republiky, či tento volič skutočne na území Slovenskej republiky nemá trvalý pobyt.

Toto usmernenie vychádza z nasledovných zákonných predpokladov:

1. Podľa čl. 30 Ústavy Slovenskej republiky každý volič má jeden hlas,

2. Podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky je povinný preukázať sa okrskovej volebnej komisii občianskym preukazom,

3. Podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky je povinný preukázať sa okrskovej volebnej komisii slovenským cestovným pasom a čestným vyhlásením o trvalom pobyte v cudzine, na základe čoho je volič dopísaný do zoznamu voličov.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pri usmerňovaní vychádzalo jednak z povinnosti orgánov verejnej moci zaistiť dodržiavanie ústavných zásad volebného práva, ako aj zákonom ustanovených podmienok pre uplatnenie volebného práva, tiež z povinnosti zabezpečiť zákonný priebeh hlasovania ako aj z aplikačnej praxe, keďže v minulosti (rok 2014) sa vyskytli prípady, keď sa voliči pokúsili duplicitne hlasovať a aj sa im podarilo v priebehu volieb prezidenta viacnásobne uplatniť volebné právo. Táto skutočnosť dlhodobo rezonovala v spoločnosti ako nepripravenosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na tieto situácie, dokonca ako "diera" vo volebnom zákone, preto bolo nevyhnutné vzniku takýchto situácii zabrániť.

Overovaním pravdivosti údaju o trvalom pobyte sa potvrdilo nielen to, že sa vyskytli voliči, ktorí sa pokúsili hlasovať dvakrát, ale aj to, že voliči sa dožadovali hlasovať predložením cestovného dokladu a to aj napriek tomu, že mali trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Toto konanie voličov nemožno považovať automaticky za zámerné, ale vyplývalo z ich nevedomosti, keďže pri vysťahovaní sa zo Slovenska si svoj trvalý pobyt na území Slovenskej republiky nezrušili. Nezabezpečením overenia si trvalého pobytu voličov by došlo v každom prípade k nepravdivému zisteniu počtu voličov umelým navýšením ich počtu, a tým aj skresleniu výsledkov volieb.

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán ako najvyšší volebný orgán ako aj ministerstvo vnútra sú hlavnými garantmi ústavnosti a zákonnosti volieb. Základným predpokladom úspešných volieb je, aby voliči dôverovali výsledkom volieb, aby verili, že voľby prebehli zákonne a v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. Pritom jedným z predpokladov ústavnosti volieb je, že každý volič vo voľbách hlasuje iba raz.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti považujeme postup okrskových volebných komisií za zákonný a primeraný.

Pokiaľ ide o skutočnosť, či ministerstvo vnútra dostatočne personálne zabezpečilo pracovisko REGOB-u (Registra obyvateľov Slovenskej republiky) uvádzame, že personálne zabezpečenie vychádzalo z aplikačnej praxe pri predchádzajúcich voľbách. Po zistení, že nápor na pracovisko je vyšší, ako tomu bolo doposiaľ, posilnilo sa pracovisko o ďalších zamestnancov a tým sa situácia upokojila. Pri príprave na druhé kolo volieb prezidenta bude ministerstvo vnútra určite zohľadňovať túto situáciu.

TASR o tom informoval tlačový odbor MV SR.

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.