VoľbyEP24: Maďarská aliancia odmieta povinné kvóty migrantov v rámci EÚ

Bratislava 29. mája (TASR) - Strana Magyar Szövetség - Maďarská aliancia odmieta povinné kvóty migrantov v rámci Európskej únie (EÚ) a sankcie za ich odmietnutie. Na európskej úrovni sa chce zasadzovať o otázky, ktoré sú dôležité pre maďarskú komunitu žijúcu na Slovensku. Uviedla to v rozhovore pre TASR, ktorý je súčasťou série rozhovorov s politickými subjektmi, ktoré kandidujú vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP).

-Aké sú hlavné priority vašej strany pre voľby do EP?-

Situácia národnostných spoločenstiev a iných menšín v EÚ - pôvodné a jazykové menšiny v Európe si zaslúžia viac pozornosti a podpory. Na úrovni EÚ sa budeme aktívne zasadzovať o otázky dôležité pre maďarskú komunitu žijúcu na Slovensku a pre regióny, v ktorých žijeme. Ide najmä o zrušenie právnych noriem vyplývajúcich z Benešových dekrétov koncipovaných na základe kolektívnej viny, ktoré našu komunitu postihujú, bohužiaľ, aj súčasnosti, v 21. storočí. Dôležitou témou je aj napríklad zrušenie skládky vo Vrakuni. Taktiež sa budeme venovať všetkým podobným domácim (petičným) iniciatívam.

Rusko-ukrajinská vojna - zastúpenie Maďarskej aliancie v Európskom parlamente bude vyzývať na začatie mierových rokovaní s cieľom čo najrýchlejšieho ukončenia rusko-ukrajinskej vojny. Podporíme humanitárnu pomoc Ukrajine, ale zároveň očakávame, že ukrajinský štát zaručí práva národnostných menšín. Zabezpečíme, aby rozhodovanie o vojenskej pomoci Ukrajine zostalo v kompetencii členských štátov, keďže občania EÚ žijúci v regiónoch susediacich s Ukrajinou (napríklad v bodrožskom regióne) majú na konflikt iný pohľad ako ľudia v štátoch ďaleko od reality vojny.

Migrácia - odmietame povinné kvóty migrantov v rámci EÚ a sankcie za ich odmietnutie.

Rozdeľujúce ideologické a kultúrno-etické otázky - aktívne vystupujeme proti všetkým formám diskriminácie, ale odmietame násilnú propagáciu životného štýlu LGBTI, najmä pokiaľ ide o deti a mladých ľudí. A tiež o výchovno-vzdelávacie procesy, ktoré sa ich týkajú. Odmietame myšlienku, že by orgány EÚ mali vyvíjať tlak na jednotlivé členské štáty v kultúrnych a etických otázkach, ktoré patria do právomoci členských štátov. Trváme na tom, aby tieto otázky zostali v kompetencii členských štátov.

Poľnohospodárstvo - sú potrebné postupy na účinnú ochranu poľnohospodárskych a potravinárskych trhov členských štátov EÚ, najmä tých krajín, ktoré sú na vonkajších hraniciach EÚ. Je potrebné prijať všetky potrebné opatrenia, aby ďalšie rozširovanie EÚ, najmä vo vzťahu k Ukrajine, neviedlo k zníženiu rentability poľnohospodárskej a potravinárskej výroby, k vyľudňovaniu vidieckych oblastí a k ukončovaniu poľnohospodárskych činností.

Životné prostredie, zmena klímy - sme za to, aby sa Európska únia usilovala o rovnováhu v rozvoji environmentálnych, hospodárskych a sociálnych podmienok tak, aby bol rozvoj všetkých troch oblastí udržateľný. Implementácia zelenej dohody EÚ (Green Deal) si však vyžaduje dlhší časový rámec, aby sa zabezpečilo, že nedôjde k poškodeniu hospodárstva a životnej úrovne obyvateľstva. To isté platí aj pre využívanie alternatívnych, obnoviteľných zdrojov energie. Podporujeme aj spoločnú ochranu vôd v EÚ. Budeme presadzovať, aby EÚ mala samostatné programy ochrany vôd zvlášť na jednotlivé regióny.

Bezpečnostná politika, energetika - v oblasti bezpečnostnej politiky podporujeme, aby Európska únia mala účinné a nezávislé bojové jednotky. Odstrihnutie sa od energetických zdrojov z Ruska (ropa, plyn) si podobne ako opatrenia týkajúce sa klímy tiež vyžaduje dlhší časový rámec. Jedným z najvýznamnejších obratov v oblasti energetickej politiky EÚ v ostatnom období je opätovná podpora jadrovej energie. Európska únia jasne reguluje činnosť technologických spoločností v EÚ. Je potrebné odstrániť dvojité štandardy a diskrimináciu.

Rozšírenie Európskej únie - Maďarská aliancia podporuje prijatie nových kandidátskych krajín do EÚ, najmä balkánskych krajín. Je neprijateľné, aby prístupové rokovania s týmito krajinami prebiehali už viac ako desať rokov bez konkrétneho výsledku. Doposiaľ posledné rozšírenie sa týkalo Chorvátska, ktoré do EÚ vstúpilo v roku 2013. Zastávame názor, že nové kandidátske krajiny by nemali spĺňať viac kritérií, ako v tom čase splnilo Chorvátsko.

Mládežnícka, rodinná a bytová politika - mládežnícke organizácie v celej Európskej únii sa zhodujú na tom, že bývanie je v súčasnosti jedným z najväčších problémov mladých ľudí. Bývanie je v celej Európe drahé a sadzby úrokov hypoték sa naďalej vysoké. Budeme sa usilovať o to, aby Európska únia venovala tejto otázke viac pozornosti. Potrebujeme finančný fond, ktorý pomôže riešiť problémy mladých ľudí s bývaním.

Rozšírenie a posilnenie práv žien aj na úrovni EÚ.

Späť k väčšej súťaživosti a konsenzuálnemu rozhodovaniu - podporujeme aj intenzívnejšiu digitalizáciu, do ktorej treba zapojiť aj župné a miestne samosprávy. Taktiež si myslíme, že je dôležité, aby bola umelá inteligencia regulovaná na európskej úrovni. Maďarská aliancia podporuje presun ďalších kompetencií z členských štátov na Brusel len v prípade, že sa v Európskej rade dosiahne konsenzus. Konsenzuálne rozhodovanie (veto členských štátov) má zmysel v mnohých otázkach, ale môžu sa objaviť nové výzvy, ako napríklad regulácia umelej inteligencie, ktorá si vyžaduje riešenia na úrovni EÚ.

-V čom môže EP pomôcť Slovensku?-

Dnes má Európsky parlament významné právomoci. Prítomnosť našich poslancov v politických diskusiách na pôde EP je zárukou objektívneho a vecného posudzovania prediskutovaných otázok. Pod hlavičkou ochrany právneho štátu inštitúcie EÚ, najmä Európsky parlament, uplatňovali dvojaké štandardy vo vzťahu k jednotlivým členským štátom a viedli takmer politický hon na čarodejnice proti krajinám, ktoré sa v migračných, kultúrnych a etických otázkach odvážili odlišovať od progresívno-liberálnych postojov, ktoré dnes prevládajú v západnej Európe.

Zastúpenie Maďarskej aliancie v Európskom parlamente sa bude usilovať o to, aby sa inštitúcie EÚ sústredili predovšetkým na to, na čo boli vytvorené, a to na zvyšovanie konkurencieschopnosti Európy, na zachovanie mieru a garantovanie bezpečnosti, na podporu voľného pohybu kapitálu, tovarov a pracovnej sily, na odstraňovanie regionálnych rozdielov a na pozdvihnutie spoločných záujmov členských štátov na európsku úroveň (napríklad ochrana životného prostredia). Týka sa to tiež potreby zachovania európskej kresťanskej kultúry.

-Čo priniesla EÚ občanom, kam sa Slovensko posunulo za 20 rokov členstva v Únii?-

Pre Slovensko a ostatné krajiny strednej a východnej Európy v súčasnosti neexistuje iná účinná alternatíva spolupráce ako Európska únia. Vstup do EÚ priniesol do života občanov Slovenska mnohé pozitívne zmeny, otvorili sa hranice, uľahčili sa kontakty so susednými krajinami, otvorili sa možnosti pre mladých ľudí na vzdelávanie a kultúrne vyžitie a EÚ zblížila európske štáty a ľudí žijúcich v Únii. Vďaka finančnej podpore Únie sa uskutočnilo mnoho modernizačných investícií na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni. Tieto výdobytky treba využívať a posilňovať. Treba tiež zdôrazniť, že za ostatných 10 - 15 rokov sa Európska únia dopustila v mnohých oblastiach chýb a - neopodstatnene - povýšila sporné otázky na úroveň EÚ, najmä pod tlakom západnej Európy a severských krajín, pričom v niektorých dôležitých oblastiach zostala pasívna.

-V akej politickej frakcii EP chce vaša strana pôsobiť v prípade zvolenia?-

Strana Maďarskej aliancie je momentálne členom Európskej ľudovej strany.

UPOZORNENIE: TASR požiadala o rozhovor všetky kandidujúce subjekty.