VoľbyEP24: Srdce-SNJ chce prijať Európsku stratégiu ochrany a práv dôchodcov

Bratislava 28. mája (TASR) - Prijatie Európskej stratégie ochrany a práv dôchodcov, boj proti nelegálnej migrácii či presadzovanie neutrálnej Európskej únie (EÚ) sú prioritami strany SRDCE vlastenci a dôchodcovia - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA (SNJ), ktorá sa uchádza o hlasy voličov v júnových eurovoľbách. Uviedla to v rozhovore pre TASR. Rozhovor so stranou je súčasťou série rozhovorov s politickými subjektmi, ktoré kandidujú vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP).

-Aké sú hlavné priority vašej strany pre voľby do EÚ?-

Naša vízia a cieľ je dosiahnuť jednotnú a silnú Európu, ktorá bude rešpektovať suverénnu politiku jednotlivých členských štátov a bude ju považovať za bezpečný priestor pre náš život. Strategicky presadzujeme neutrálnu EÚ, ktorá pre občanov nebude predstavovať nebezpečenstvo zaťahovania do vojenského konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou a budovanie novej železnej opony. Sme proti federalizácii Európy, je potrebné posilňovať suverenitu vlastného štátu a nie právomoci a kompetencie EÚ na úkor národných štátov. Sme zásadne proti zrušeniu práva veta, ktoré je pre nás červenou čiarou. Musíme konštatovať, že v ostatných rokoch orgány EÚ svojimi rozhodnutiami a politikou vytvárajú nestabilitu a napätie v európskom priestore, vytvárajú negatívnu atmosféru medzi občanmi v spoločnosti, jej rozhodnutia sú mnohokrát netransparentné a vytvárajú podozrenia, že sú prijímané v prospech veľkých korporácií. Medzi ďalšie naše priority je prijatie Európskej stratégie ochrany a práv dôchodcov, kde by boli zakotvené štandardy dôchodcov pre celú EÚ, pomoc dôchodcom pri zdravotnej starostlivosti, kúpeľnej liečbe, rehabilitáciách, domovoch seniorov, hospicoch a doplatkoch za lieky iba za symbolické poplatky. Bojujeme za zastavenie diskriminácie dôchodcov a sme zásadne proti skúškam v autoškolách pre dôchodcov nad 70 rokov. Chceme posilňovať ochranu a práva dôchodcov, ktorí sú ohrození dynamikou zmien a životnými nákladmi a zabezpečiť im dôstojnú starobu. Bojujeme za potravinovú sebestačnosť, poľnohospodárska dotačná politika musí byť pre všetkých poľnohospodárov rovnaká. Máme nekompromisný postoj proti nelegálnej migrácii. Trváme, aby boli okamžite navrátení už na schengenských hraniciach a kategoricky nesúhlasíme so sankciami za ich neprijatie. Presadzujeme vyrovnávanie rozdielov v životnej úrovni, rovnakej mzdy za rovnakú prácu v celej EÚ, zastavenie dvojitej kvality potravín medzi východom a západom a efektívne využívanie finančných zdrojov, ktoré sú častokrát spájané s podozreniami z korupcie. Navrhujeme prehodnotiť prijaté opatrenia pri riešení otázok klímy, v oblasti elektromobility a Európskej zelenej dohody - Green Deal. Musí sa zastaviť gender ideológia a presadzovanie kultúrno-politických otázok proti vôli jej občanov, pričom sa dostatočne neprihliada na pôvodnú kultúru, tradície, zvyky a kresťanské vierovyznanie. Za priority v strategickej agende považujeme bezpečnosť občanov EÚ, ich obranu, odolnosť a konkurencieschopnosť na medzinárodnom hospodárskom a priemyselnom trhu, ako aj energetickú a potravinovú bezpečnosť. Pri vstupe do EÚ sme mali veľké očakávania. Nikoho vtedy nenapadlo, že EÚ nám bude určovať plno nezmyslov vymýšľaním regulácií s cieľom riadiť každú jednu časť života ľudí, ktoré sa priečia zdravému sedliackemu rozumu, čo my kategoricky jednoznačne odmietame.

-V čom môže EP pomôcť Slovensku?-

EP je jedným z orgánov EÚ, ktorý má legislatívnu, rozpočtovú a kontrolnú právomoc, rozhoduje o mnohých veciach a jeho politická rola postupne rastie. V poslednej dobe si mnohí občania kladú otázku: "Dokážeme vo voľbách do EP ešte niečo zmeniť?". EÚ sa za ostatné roky tak zdegenerovala a dostala do takej zložitej situácie, keď už aj občania pochybujú, či je reformovateľná. Ako cestu ku zmierneniu negatívnych rozhodnutí EÚ vnímame posilňovanie vlasteneckých strán v EP. V niektorých krajinách ako napríklad Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Holandsko s najväčšou pravdepodobnosťou vo voľbách do EP tieto vlastenecké strany zvíťazia. Je vysoký predpoklad, že budú ale posilňovať i vlastenecké strany v ČR a na Slovensku, čo by malo zásadný vplyv na EÚ. Na základe tohto vplyvu sa bude zostavovať Európska komisia a to je základ smerovania EÚ. Namiesto vyrovnávania európskych platov, životnej úrovne a solidarity tu máme európske príkazy a zákazy. Jej prázdne slová o demokracii a slobode sú iba ilúziou a zbožným prianím. Nedáme sa učičíkať sladkými rečami skrytými za slová o demokracii, multikulturalizme, slobode, rovnosti a ochrane ľudských práv. Vo všeobecnosti platí, že nové právne predpisy navrhuje Komisia a prijíma ich EP, do ktorého kandidujeme za stranu SRDCE vlastenci a dôchodcovia - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA a sme pripravení nekompromisne presadzovať záujmy slovenských občanov.

-Čo priniesla EÚ občanom, kam sa SR posunula za 20 rokov členstva v EÚ?-

Vstupom do EÚ 1. mája 2004 sme sa ukotvili v rodine vyspelých, moderných a demokratických krajín Európy. Sme plnohodnotným členom európskej rodiny a spolurozhodujeme o smerovaní Európy. Pre prevažnú väčšinu občanov Slovenska znamená predovšetkým slobodu pohybu, cestovať, študovať a pracovať kdekoľvek v EÚ. V rokoch 2004 až 2022 nám EÚ poskytla 36 miliárd eur, na plán obnovy išli ďalšie miliardy a táto celková suma je takmer 38 miliárd eur. Z nového finančného obdobia na roky 2021 až 2027 môže Slovensko z eurofondov získať ďalších 13 miliárd eur. Je ale na zamyslenie sa, prečo zaostávame pri čerpaní eurofondov a účelovosti. Mnohokrát ich míňame na zbytočnosti a nie na skutočné potreby občanov Slovenska. Vďaka vstupu do schengenského priestoru odpadli hraničné kontroly, uľahčil sa voľný pohyb osôb i tovaru. To, že sme súčasťou EÚ, Slovensku pomohlo získať bezvízový styk do absolútnej väčšiny krajín sveta vrátane USA a Kanady. Slovenčina sa stala jedným z 24 úradných jazykov EÚ, čím je zaistená ochrana slovenského materinského jazyka aj pre budúce generácie. Vďaka zásade viacjazyčnosti, zakotvenej v Charte základných práv EÚ, majú občania EÚ, teda aj Slováci a Slovenky, právo používať ktorýkoľvek z úradných jazykov EÚ pri komunikácii s európskymi inštitúciami.

-V akej politickej frakcii EP chce vaša strana pôsobiť v prípade zvolenia?-

V rámci EÚ v členských štátoch pôsobí celkom 19 vlasteneckých strán, pričom aj politická strana SRDCE vlastenci a dôchodcovia - SNJ sa hlási k národným a vlasteneckým hodnotám. Najbližšie zo spoločných cieľov a prienikov máme k frakcii Identita a demokracia - ID. Táto frakcia sa zameriava na vytváranie a rast pracovných miest, zvyšovanie bezpečnosti občanov v európskom priestore, riešenie nedovoleného prisťahovalectva a znižovanie byrokracie v EÚ. Samozrejme situácia po voľbách môže byť celkom iná, môžu vzniknúť nové frakcie, alebo naopak niektoré môžu zaniknúť, ale nemožno ani vylúčiť, ak by sme nenašli prieniky a zhodu, že by sme zostali aj ako nezaradení poslanci. Títo poslanci môžu byť členmi národnej strany alebo európskej politickej strany a môžu vytvoriť novú frakciu. Pri úvahe zapojiť sa do niektorej frakcie budeme predovšetkým uvažovať o vlasteneckých a národných stranách, ktoré si kladú za cieľ mierovú politiku, bezpečnosť občanov EÚ, bojujú proti nelegálnej migrácii a nekontrolovateľnému prisťahovalectvu, majú záujem finančné prostriedky používať najmä v prospech občanov EÚ a medzi ich základné hodnoty patrí podpora tradičnej rodiny, zachovanie kresťanského vierovyznania a jej kultúrneho bohatstva.

UPOZORNENIE: TASR požiadala o rozhovor všetky kandidujúce subjekty.