Harmonogram

Aké sú jednotlivé fázy volebného procesu, v akej postupnosti majú nasledovať a ktoré ministerstvo, inštitúcia či zvolený zástupca ich má zabezpečiť?

Vláda SR dňa 18. januára 2024 svojim uznesením č. 26/2024 schválila Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta 2024, a uložila ním úlohy ministrom vnútra a financií, predsedovi Štatistického úradu SR (ŠÚ) a žiada primátorov miest a starostov obcí zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z Harmonogramu.

Tu sú niektoré úlohy (a termíny) z Harmonogramu pre Ministerstvo vnútra SR (MV):

 1. Vypracovať pokyn pre voľby prezidenta (do 25.1.)
 2. Zaslať ŠÚ zoznam volebných okrskov utvorených v obciach (do 7.2.)
 3. Zabezpečiť tlač a distribúciu volebných tlačív, metodických a informačných materiálov a materiálov na vybavenie volebných miestností na okresné úrady (od 29.1. do 12.3.)
 4. Vykonať v spolupráci so ŠÚ školenie určených zamestnancov okresných úradov a zapisovateľov okresných volebných komisií k voľbám (do 16.2.)
 5. Vydať interný akt riadenia na organizačno-technické zabezpečenie hlasovania v celách policajného zaistenia a na ochranu verejného poriadku (do 1. marca).

Tu sú niektoré úlohy (a termíny) vyplývajúce z Harmonogramu pre Štatistický úrad SR (ŠÚ):

 1. Vypracovať po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky metodiku spracovania výsledkov hlasovania (do 25.1.)
 2. Vytvoriť odborný sumarizačný útvar Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ŠKV) a odborné sumarizačné útvary okresných volebných komisií (od 1. do 26.2.)
 3. Vykonať školenie vedúcich a softvérových garantov odborných sumarizačných útvarov okresných volebných komisií (do 14.2.)
 4. Vypracovať projekt automatizovaného spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách (do 16.2.)
 5. Zabezpečiť elektronické komunikačné spojenie odborného sumarizačného útvaru ŠKV a odborných sumarizačných útvarov okresných volebných komisií (do 26.2.)
 6. Vykonať v spolupráci s okresnými úradmi školenie členov okresných volebných komisií, starostov obcí, zapisovateľov, predsedov a podpredsedov okrskových volebných komisií k volebnému zákonu a k metodike spracovania výsledkov volieb vrátane elektronického spracovania výsledkov volieb (do 15.3.)
 7. Vykonať v spolupráci s obcami celoplošnú skúšku spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách (do 20.3.)
 8. Spracovať výsledky volieb (do 24.3., pre druhé kolo do 7.4.).

Tu sú niektoré úlohy (a termíny) vyplývajúce z Harmonogramu pre Okresný úrad - Prednostu okresného úradu:

 1. Zaslať obciam Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta SR schválený vládou SR (po jeho schválení vládou)
 2. Metodicky usmerňovať obce pri plnení úloh spojených s prípravou a vykonaním volieb (priebežne)
 3. Určiť zamestnancov okresného úradu zodpovedných za prevzatie a distribúciu volebných tlačív a materiálov obciam a na plnenie ďalších úloh spojených s prípravou a zabezpečením volieb a zoznam predložiť MV (do 2.2.)
 4. Zverejniť na úradnej tabuli okresného úradu a na jeho webovom sídle elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie prednostovi okresného úradu (do 2.2.)
 5. Vymenovať zapisovateľa okresnej volebnej komisie (do 7.2.)
 6. Zabezpečiť doručenie hlasovacích preukazov, metodických a informačných materiálov obciam (do 7.2.)
 7. Vymenovať chýbajúcich členov okresnej volebnej komisie (do 20.2.)
 8. Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okresnej volebnej komisie (do 29.2.)
 9. Zabezpečiť doručenie hlasovacích lístkov, obálok a materiálov na vybavenie volebných miestností obciam (do 12.3.)
 10. V spolupráci s obcou preveriť zabezpečenie pripojenia okrskových volebných komisií na internet (do 13.3.)
 11. Vykonať v spolupráci so ŠÚ školenie členov okresnej volebnej komisie, starostov obcí, zapisovateľov, predsedov a podpredsedov okrskových volebných komisií k volebnému zákonu a k metodike spracovania výsledkov volieb, vrátane elektronického spracovania výsledkov volieb (do 15.3.)
 12. Prevziať do úschovy volebné dokumenty okresnej volebnej komisie (bezprostredne po ukončení činnosti okresnej volebnej komisie)
 13. Zabezpečiť doručenie jedného rovnopisu zápisnice okresnej volebnej komisie ŠKV poštou (do troch dní po podpísaní zápisnice okresnej volebnej komisie).

Tu sú niektoré úlohy (a termíny) vyplývajúce z Harmonogramu pre Obec - Starostu obce:

 1. Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti; pri určovaní volebnej miestnosti dbať na čo najľahší prístup pre zdravotne postihnutých voličov, informáciu o utvorení volebných okrskov s vymedzením ich územného obvodu a o určení volebnej miestnosti zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má obec zriadené, súčasne túto informáciu predložiť príslušnému okresnému úradu (do 30.1.)
 2. Určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb (do 2.2.)
 3. Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie (do 2.2.)
 4. Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu (do 2.2.)
 5. Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie a elektronicky zaslať príslušnému pracovisku ŠÚ v kraji jeho meno, priezvisko, telefonický kontakt a e-mailový kontakt a prípadnú zmenu bezodkladne oznámiť (do 7.2., zmenu priebežne, najneskôr do 23.3.)
 6. Vydávať hlasovacie preukazy v úradných hodinách obce a viesť ich evidenciu (od 7.2. do 22.3., pre druhé kolo volieb do 5.4.)
 7. Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie (do 20.2.)
 8. Zaregistrovať zapisovateľov okrskových volebných komisií pre potreby elektronického spracovania výsledkov volieb prostredníctvom registračného formulára ŠÚ (do 20.2.)
 9. Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, zoznam kandidátov na prezidenta SR (do 26.2.)
 10. Rozdeliť vyhradenú plochu na vylepovanie volebných plagátov v rovnakom pomere podľa počtu kandidátov na prezidenta SR (do 26.2.)
 11. Doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb (do 27.2.)
 12. Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie (do 29.2.)
 13. Zasielať hlasovacie preukazy poštou a viesť ich evidenciu (do 7.3., pre druhé kolo volieb do 19.3.)
 14. V spolupráci so ŠÚ vykonať skúšku spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách (do 20.3.)
 15. Vykonať školenie členov okrskovej volebnej komisie (do 21.3.)
 16. Zabezpečiť vybavenie volebnej miestnosti vrátane výpočtovej techniky umožňujúcej vyhotovenie fotokópie zápisnice okrskovej volebnej komisie po jej odsúhlasení okresnou volebnou komisiou (do 22.3., pre druhé kolo volieb do 5.4.)
 17. Doručiť hlasovacie lístky a obálky okrskovej volebnej komisii (najneskôr do 23.3., pre druhé kolo volieb najneskôr do 6.4.)
 18. Odovzdať okrskovej volebnej komisii zoznam voličov a zoznam voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti (najneskôr hodinu pred začatím hlasovania)
 19. Prevziať do úschovy volebné dokumenty okrskovej volebnej komisie (bezprostredne po ukončení činnosti okrskovej volebnej komisie)
 20. Zabezpečiť doručenie jedného rovnopisu zápisnice okrskovej volebnej komisie okresnej volebnej komisii (do troch dní po podpísaní zápisnice okresnej volebnej komisie)
 21. Zverejniť zápisnicu okrskovej volebnej komisie na webovom sídle obce alebo na úradnej tabuli obce, ak webové sídlo nemá zriadené (po vyhlásení výsledkov volieb ŠKV)

Ďalšie úlohy, aj poverené orgány nájdete v Harmonograme (link vyššie).