Harmonogram

Aké sú jednotlivé fázy volebného procesu, v akej postupnosti majú nasledovať a ktoré ministerstvo, inštitúcia či zvolený zástupca ich má zabezpečiť?

Vláda SR dňa 21. júna svojim uznesením č. 340/2023 schválila Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do NR SR 2023, a uložila ním úlohy ministrom vnútra a financií, predsedovi Štatistického úradu SR (ŠÚ) a žiada primátorov miest a starostov obcí zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z Harmonogramu.

Tu sú úlohy (a termíny) z Harmonogramu pre Ministerstvo vnútra SR (MV):

 1. Vypracovať pokyn pre voľby do NR SR (do 30. júna)
 2. Zaslať ŠÚ počet volebných okrskov utvorených v obciach (do 30. júna)
 3. Zaslať ŠÚ zoznam kandidátov uvedených na doručených kandidátnych listinách (do 3. júla)
 4. Zabezpečiť tlač a distribúciu volebných tlačív, metodických a informačných materiálov a materiálov na vybavenie volebných miestností na okresné úrady (od 7. júla - do 22. septembra)
 5. Prijímať žiadosti o voľbu poštou voličov, ktorí sa v čase volieb zdržiavajú mimo územia Slovenska (odo dňa doručenia žiadosti - do 9. augusta)
 6. Viesť osobitný zoznam voličov, ktorí požiadali o voľbu poštou (odo dňa doručenia žiadosti - do 30. septembra)
 7. Utvoriť osobitné volebné okrsky pre hlasovanie poštou a zverejniť ich počet na webovom sídle a určiť volebné miestnosti (do 10. augusta)
 8. Oznámiť príslušnej obci zoznam voličov s trvalým pobytom na jej území, ktorí požiadali o voľbu poštou (do 11. augusta)
 9. Zverejniť na webovom sídle hlasovacie lístky pre voľbu poštou (do 11. augusta)
 10. Doručiť okresným úradom zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách (do 11. augusta)
 11. Vykonať v spolupráci so ŠÚ školenie určených zamestnancov okresných úradov a zapisovateľov okresných volebných komisií k voľbám (do 18. augusta)
 12. Zaslať materiály na hlasovanie do cudziny voličom, ktorí požiadali o voľbu poštou (do 21. augusta)
 13. Vydať interný akt riadenia na organizačno-technické zabezpečenie hlasovania v celách policajného zaistenia a na ochranu verejného poriadku (do 31. augusta)
 14. Doručiť okresným úradom hlasovacie lístky a obálky (do 5. septembra)
 15. Uvoľniť z rozpočtu MV finančné prostriedky na úhradu nezúčtovateľného výdavku na elektronické komunikačné spojenie volebných orgánov vo výške 5 eur pre každú okrskovú volebnú komisiu (14. septembra)
 16. Oznámiť príslušnej obci zoznam voličov s trvalým pobytom na jej území, ktorých návratná obálka bola v zákonom ustanovenej lehote doručená MV (29. septembra).

Ďalšie úlohy, aj poverené orgány nájdete v Harmonograme (link vyššie).