Nová legislatíva o majetku obcí rieši aj prevod vlastníctva

Bratislava 1. novembra (TASR) - Od stredy je účinná novela zákona o majetku obcí. Zmena sa týka prevodu vlastníctva majetku obce i prevodu majetku hlavného mesta SR Bratislavy a mesta Košice na mestské časti.

V oblasti prevodu majetku hlavného mesta a mesta Košice na mestské časti predkladatelia poukázali na problémy z praxe súvisiace s úpadkom majetku zvereného týmito mestami, ich mestským častiam či s komplikovanými právnymi vzťahmi pri investičných zámeroch na majetku zverenom mestským častiam.

Do zákona sa preto explicitne uviedla povinnosť správcu udržiavať zverený majetok v užívaniaschopnom stave, ako aj majetok zveľaďovať. Ukotvilo sa tiež právo mestskej časti na primeranú náhradu za zhodnotenie majetku mestám Bratislava a Košice, ktorý bol mestskej časti zverený do správy.

Novelizácia sa dotýka aj prevodu vlastníctva majetku obce. Má prispieť k transparentnému, efektívnemu a hospodárnemu nakladaniu s majetkom. Rozšíri sa napríklad výpočet zásad hospodárenia s ich majetkom, ktoré stanovujú kritériá s jeho nakladaním pri prevodoch, ako aj nájmoch majetku obce a majú prispieť k efektívnemu nakladaniu. Legislatívna úprava myslí tiež na možnosť vložiť majetok obce aj do kapitálového fondu obchodnej spoločnosti založenej obcou.