NRSR: Poslanci posunuli do 2. čítania zmeny v zákone o neziskových organizáciách

Bratislava 30. apríla (TASR) - Novelu zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Novela hovorí o zvýšení transparentnosti financovania mimovládnych neziskových organizácií. Zaviesť by sa mohlo označovanie organizácií prijímajúcich financie zo zahraničia cez 5000 eur za rok ako "organizácie so zahraničnou podporou". Upraviť by sa mohol obsah výročnej správy organizácií či občianskych združení aj zverejňované údaje o darcoch. Návrh kritizovali viaceré organizácie a združenia, označili ho za diskriminačný.

"Cieľom tohto návrhu je zvýšiť transparentnosť financovania mimovládnych neziskových organizácií, ktoré predstavuje kľúčový prvok pre posilnenie dôvery verejnosti voči mimovládnym neziskovým organizáciám formou zverejňovania informácií o daroch a darcoch, ak ich výška presiahne jednorazovo alebo v kumulatívne zákonom zadefinovanú hodnotu," píše sa v dôvodovej správe.

Rozšíriť by sa mohlo nedobrovoľné zrušenie neziskovej organizácie pri porušení niektorého z nových ustanovení v zákone o registri mimovládnych neziskových organizácií. "Ustanovenie je poslednou z alternatív postihu za nezaplatenie pokuty v určenej lehote alebo nesplnenie si zákonom stanovených povinností," uviedli predkladatelia.

Rovnako by sa mohol rozšíriť obsah výročnej správy organizácie, aby sa zverejňovali aj informácie o darcoch, prispievateľoch a veriteľoch, ktorých dary, príspevky či pôžičky jednotlivo alebo v úhrne za kalendárny rok presiahnu 5000 eur. Obdobne sa navrhuje rozšíriť aj obsah výročnej správy neinvestičného fondu.

Predkladatelia deklarujú, že návrh stanovuje minimálne požiadavky zverejnenia a zachováva požiadavky ochrany osobných údajov. Odôvodňujú to snahou znížiť možnosť zneužitia neziskových organizácií pre nezákonné činnosti. Uviedli, že niektoré ustanovenia týkajúce sa ochrany anonymity darcov sa vypúšťajú, aby sa zabezpečila potreba vyššej úrovne verejnej kontroly nad finančnými zdrojmi. Sľubujú si od toho zvýšenie zodpovednosti darcov.

Novela hovorí aj o právomoci Ministerstva vnútra (MV) SR rozpustiť občianske združenie, ak nesplní povinnosti na uloženie výročnej správy do registra účtovných závierok tak, ako je to v prípade iných mimovládnych neziskových organizácií.

Účinnosť by mohla novela nadobudnúť 1. januára 2025.