ÚVO: Odborný garant vo verejnom obstarávaní má byť dobrovoľný

Bratislava 30. októbra (TASR) - Koncept odborného garanta vo verejnom obstarávaní nemá byť povinný. Vyplýva to z návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorý predložil do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

"Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zaviesť fakultatívnosť konceptu odborného garanta vo verejnom obstarávaní. Využívanie odborného garanta na vykonávanie činností vo verejnom obstarávaní by malo byť v diskrečnej právomoci každého verejného obstarávateľa, obstarávateľa a osoby podľa paragrafu osem zákona, ktorí sa budú môcť ad hoc rozhodnúť, či konkrétne verejné obstarávanie, napr. z dôvodu jeho významnosti alebo odbornej náročnosti, budú realizovať prostredníctvom odborného garanta," priblížil ÚVO.

Koncept fakultatívnosti odborného garanta poskytne podľa úradu verejným obstarávateľom väčšiu mieru flexibility v rozhodovaní na rozdiel od aktuálnej právnej úpravy, ktorá povinne vyžaduje účasť odborného garanta na realizácii každej podlimitnej a nadlimitnej zákazky.

K právnej úprave povinného odborného garanta v obstarávateľskej obci pretrváva podľa ÚVO už od samého počiatku nesúhlas, v ktorého dôsledku je snaha zmeniť obligatórnu podmienku používania odborného garanta vo verejnom obstarávaní na fakultatívnu. Zrušenie núteného modelu profesionalizácie so sankčným mechanizmom má širokú podporu odbornej verejnosti, a to tak samotných verejných obstarávateľov, ako aj pracovníkov, ktorí procesy verejného obstarávania zabezpečujú.

Povinná profesionalizácia verejného obstarávania, ako je upravená v zákone o verejnom obstarávaní, atraktívnosť verejného obstarávania podľa úradu nezabezpečí. Práve naopak, prinesie odlev zamestnancov pôsobiacich v oblasti verejného obstarávania u verejných obstarávateľov a obstarávateľov. Na zabránenie tomuto stavu je podľa ÚVO nevyhnutné status odborného garanta uvoľniť a postaviť ho na báze dobrovoľnosti.

Novelou zákona o verejnom obstarávaní z roku 2021 bola s účinnosťou od 31. marca 2024 prijatá úprava regulujúca profesionalizáciu vo verejnom obstarávaní. Tá zaviedla povinnosť pre verejných obstarávateľov vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom odborného garanta na verejné obstarávanie. Odborným garantom na verejné obstarávanie by mala byť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorú ÚVO na základe splnenia zákonom stanovených predpokladov zapíše do zoznamu odborných garantov.