Voľby23: KSS: Štát sa musí snažiť prevziať kontrolu v strategických podnikoch

Bratislava 14. septembra (TASR) - Prevzatie strategických podnikov plne do rúk štátu, obnovenie zmlúv s Ruskou federáciou na dodávky energetických surovín i vystúpenie z NATO patria medzi ciele, ktoré by v prípade vedenia štátu realizovala Komunistická strana Slovenska (KSS). "Riešenie súčasnej katastrofálnej spoločensko-politickej situácie na Slovensku si objektívne vyžaduje systematický, komplexný prístup," upozornil v rozhovore pre TASR predseda KSS Jozef Hrdlička. TASR prináša anketové rozhovory s kandidujúcimi politickými subjektmi ako súčasť seriálu k predčasným parlamentným voľbám.

-Aké sú tri najdôležitejšie body programu vašej strany?-

KSS považuje za dôležité všetky body svojho volebného programu, ktoré sú navzájom previazané a tvoria funkčný, integrovaný celok. Body s najväčšou prioritou sú tie, ktoré teraz spoločnosťou najviac rezonujú. V záujme podpory urovnania bojového konfliktu na Ukrajine sa budeme usilovať o okamžité zastavenie poskytovania ľudských zdrojov, finančných prostriedkov, vojenského materiálu a výcviku ukrajinského vojenského personálu určených na vedenie bojovej činnosti v rámci prebiehajúceho ozbrojeného konfliktu na Ukrajine. Zasadíme sa tiež o opätovné vytvorenie a realizáciu osvedčeného štátneho programu výstavby štátnych, obecných a družstevných bytov, predovšetkým bytov, dostupných pre mladé rodiny a pre osamelých seniorov. Budeme takisto presadzovať navrátenie správy zdrojov vody a nerastných surovín z rúk domácich a zahraničných vlastníkov do rúk štátu, krajov a obcí. V tej súvislosti sa budeme usilovať o vykúpenie majetkových podielov štátom s cieľom získať strategickú kontrolu v podnikoch dôležitých pre zamestnanosť a ekonomickú bezpečnosť štátu, popr. zakladanie nových podnikov štátom.

-Aký je postoj vašej strany k reforme nemocníc?-

Predovšetkým je treba povedať, že tzv. optimalizácia siete nemocníc nerieši príčiny, ale následky. Nerieši hlavný problém slovenského zdravotníctva, ktorým je nedostatok personálu. Už samotný návrh tejto reformy nebol plošne konzultovaný s nemocnicami, nebolo akceptované obrovské množstvo pripomienok. Koncept tejto tzv. optimalizácie bol šitý doslova horúcou ihlou a ľuďmi, ktorí nemali žiaden kontakt s realitou. Státisícom ľudí by bol, v prípade jej realizácie, kriticky obmedzený prístup k zdravotnej starostlivosti. Preto súčasnú podobu koncepcie reformy nemocníc považuje KSS za neprijateľný, neodborný pokus o experiment na našich pacientoch, ktorý predstavuje reálne riziko ďalšieho zhoršenia nášho zdravotníctva.

-Mienite pokračovať v kurikulárnej reforme?-

Oblasť slovenského školstva je dostatočne pokrytá vo volebnom programe KSS, kde sú zapracované odpovede na všetky dôležité akútne aj chronické problémy, ktoré je treba v tejto oblasti riešiť. Pripomeňme si len, že táto v poradí už druhá slovenská kurikulárna reforma je vlastne iba aktuálnou horúcou reakciou vlády SR a EÚ na silný pokles hospodárstva v dôsledku tzv. pandémie koronavírusu. Pripomíname, že naše deti si už podobný, neúspešný kurikulárny reformačný experiment z dielne ministerstva školstva pretrpeli už v roku 2008. Projekt vtedy stroskotal okrem iného hlavne na nekoncepčnosti, nepripravenosti, a tým pádom aj na nedostatočnej verejnej podpore. A rovnako ako vtedy, tak aj súčasnému konceptu chýba veľa do dokonalosti.

Okrem spornej úrovne pripravenosti príslušného pedagogického personálu absentuje napríklad aj prepojenie a nadväznosť obsahu predprimárneho vzdelávania ako aj nadväznosť vzdelávania na stredných školách. Reforma je ďalej diskutabilne zameraná na odklon od využitia otvorenej detskej pamäte na osvojenie si vedomostí trvalej hodnoty, využiteľných v praktickom živote. Zato kladie dôraz najmä na ťažko alebo veľmi subjektívne merateľné a hodnotiteľné aspekty, ako sú napríklad kritické myslenie, podnikateľské zručnosti, atď. Pre úplnosť treba pripomenúť, že tu ide predovšetkým o preinvestovanie 40 miliónov eur, ktoré boli na tento opätovný experiment z fondov EÚ vyčlenené. Vzhľadom na uvedené skutočnosti a v záujme slovenských detí KSS nevidí v pokračovaní kurikulárnej reformy v podmienkach SR zmysel ani dôvod.

-Verejné financie bude treba ozdravovať. Aké kroky na ozdravenie pripravujete?-

Oblasť verejných financií je taktiež dostatočne obsiahnutá v našom volebnom programe. Tu chceme presadiť práve tie kroky, ktoré objektívne a nevyhnutne povedú k ozdraveniu tejto sféry a zároveň by mali výrazne pozitívny dopad najmä na celú našu ekonomiku a kvalitu života našich občanov. Budeme sa usilovať o vypracovanie dlhodobo udržateľného plánu na revitalizáciu verejných financií s dôrazom na navýšenie daňových príjmov (namiesto škrtov v sociálnych výdavkoch) s hlavným cieľom podstatne navýšiť štátne investície. Zasadíme sa o zavedenie systému progresívneho zdanenia bohatých, tzv. milionárska daň - navýšenie príjmov štátneho rozpočtu zdanením predovšetkým ziskov a kapitálu veľkých korporácií a špekulantov, zrušenie najrôznejších daňových úľav, z ktorých tieto subjekty profitujú. Ďalej, budeme presadzovať zavedenie digitálnej a bankovej dane (daň z finančných transakcií a zdanenia internetových gigantov). Zavedenie sektorovej dane nielen pre banky, ale aj obchodné reťazce a iné monopoly. Zasadíme sa o zastavenie odlevu peňazí do zahraničia a o zvýšenie nízkych daní nadnárodných firiem. Iniciujeme revízie existujúcich zmlúv, ktoré umožňujú, aby zisk vytvorený v SR bol odvádzaný do zahraničia. V neposlednom rade budeme usilovať o zastavenie financovania a zákaz činnosti tých neziskových organizácií, ktoré slúžia ako nástroj zahraničného politického a iného nátlaku.

-Ľudí zaujímajú aj ceny potravín, energií a výška úrokov na hypotékach. Ako chcete zastaviť ich rast?-

Ceny potravín, energií a výška úrokov na hypotékach dnes medzi ľuďmi skutočne veľmi rezonujú. Prvotnou príčinou tohto vyhroteného stavu je miera lojality slovenskej vlády voči EÚ a USA a jej schopnosti uprednostniť cudzie záujmy pred záujmami občanov vlastnej krajiny. Napríklad iba mávnutím bruselskej ruky sme boli zbavení možnosti nákupu lacnej ropy a plynu z Ruskej federácie. Alebo zámernou absenciou slovenskej štátnej, univerzálnej aj komerčnej banky sme nútení akceptovať nehorázne úroky zahraničných bankových subjektov, ktoré na Slovensku doslova vysávajú ľudí. Ako to všetko zastaviť, je opäť zapracované v našom volebnom programe. Tam je jasne stanovené, že chceme obnoviť alebo predlžiť výhodné zmluvy s Ruskou federáciou na dodávky lacných energetických zdrojov a zrušiť nehanebne predražené dodávky energetických zdrojov zo Západu. Budeme usilovať o zriadenie slovenskej štátnej univerzálnej, nielen komerčnej banky určenej na financovanie národných, krajských a obecných podnikov a vybraných verejných programov.

-Aký je váš postoj k členstvu SR v EÚ a NATO?-

KSS sa nijako netají tým, že veľmi negatívne vníma existenciu paktu NATO, jeho agresívne, expanzné zameranie a prax ako nástroj na presadzovanie vplyvu a politiky USA v Európe vrátane územia Slovenskej republiky. Členstvo, fungovanie v NATO a z toho vyplývajúce záväzky SR voči tejto organizácii sú pritom v priamom rozpore so záujmami jej občanov. Určením Ozbrojených síl SR musí byť prioritne zaistenie vonkajšej bezpečnosti občanov a územnej celistvosti SR. Odmietame v tomto zmysle účelový zahraničný politický nátlak a snahu o maximálnu kontrolu a riadenie našich ozbrojených síl, ktorá slúži výhradne ekonomickým a vojensko-politickým záujmom cudzích západných veľmocí. Sme za obnovenie vysokej úrovne všestranných vzťahov aj s Ruskom a Čínou. V tej súvislosti podporíme referendum zamerané na otázky obmedzenia a ukončenia členstva SR v NATO a EÚ, pričom hlavným cieľom KSS je vystúpenie SR z NATO a podpora požiadavky na zrušenie tohto paktu.

-Ako sa staviate k pomoci SR Ukrajine?-

Ako už bolo povedané, v záujme podpory mieru a urovnania bojového konfliktu v susednej Ukrajine chceme presadiť zo strany SR okamžité zastavenie poskytovania ľudských zdrojov, finančných prostriedkov, vojenského materiálu a výcviku ukrajinského vojenského personálu určených na vedenie bojovej činnosti v rámci prebiehajúceho ozbrojeného konfliktu na Ukrajine. Pomoc občanom Ukrajiny by mala byť poskytovaná na základe účelovosti ako klasická humanitárna, tak na území SR, ako aj na území Ukrajiny s dostatočnými zárukami na zamedzenie jej prípadného zneužívania.

-S kým si za žiadnych okolností neviete predstaviť povolebnú spoluprácu? Aké sú vaše červené čiary do povolebných rokovaní?-

Prípadná povolebná spolupráca KSS s inými politickými subjektmi je samozrejme možná. KSS je pripravená viesť s ktorýmkoľvek z nich na túto tému príslušné rozhovory a zároveň sa v tejto oblasti nebráni drobným kompromisom. Najdôležitejším kritériom pre takúto spoluprácu je však dostatočne silný programový prienik s daným politickým subjektom, maximálny až úplný v podstatných bodoch volebného programu.

UPOZORNENIE: TASR požiadala o anketový rozhovor všetkých 25 kandidujúcich politických subjektov.