Médiá

Najdôležitejšie slovenské médiá, verejnoprávne aj súkromné, tradičné (televízia a rozhlas) aj online (spravodajské weby), ktoré sa profesionálne venujú dennému spravodajstvu - politickému, aj volebnému. Zároveň aj činnosť regulačného orgánu pre oblasť elektronických médií - Rady pre mediálne služby.

  • MM-1-diskusie_parties-all.png

    Politické diskusie od pádu Hegerovej vlády

    Ide o prvú so série analýz MEMO 98, ktorá sa venuje mediálnemu pokrytiu obdobia pred predčasnými voľbami do NR SR. Prináša pohľad na zastúpenie politických subjektov a ich predstaviteľov v hlavných politických diskusiách elektronických médií za 7 mesiacov od vyslovenia nedôvery vláde Eduarda Hegera v decembri 2022.